Community Representative Group

Community Representative Group – consists of representatives or ambassadors delegated to work with the Administrative team by our local religious and non-profit organizations within our community.  Each church or temple or association is asked to assign one person to work with the Administrative team.

ĐẠI DIỆN CÁC HỘI ĐOÀN:

Bà Trần Thu Hương – Giáo Sứ Đức Mẹ La Vang

Ông Nguyễn V. Ngữ – Chùa Linh Sơn

Bà Nguyễn Xinh – Nhà Thờ Tin Lành United Methodist

Ông Huỳnh Trang – Hội Người Việt Cao Niên

Ông Tôn Thất Quý – Hội Cựu Chiến Binh Thiết Giáp

Ông Nhi Ngô – Hội Cựu Quân Cảnh